מדיניות ביטול והחזרת מוצרים

1.1 מדיניות זו מציגה את התנאים החלים על ביטול עסקאות רכישה של מוצרים אשר נרכשו באתר.

1.2 החברה פועלת בהתאם להוראות הדין החלות עליה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (“חוק הגנת הצרכן“). בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין (לרבות חוק הגנת הצרכן) לבין תנאי מדיניות זו להלן, יחולו הוראות הדין.

1.3 הנך זכאי לבטל עסקה שבוצעה באתר בהתאם להוראות הדין ומדיניות החזרת המוצרים שלהלן.

1.4 ביטול עסקה יעשה במסירת הודעה בדבר רצונך בביטול עסקה ממועד ביצוע העסקה ועד לתום 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

1.5 אם הנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, וההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם נציג החברה, המועד לקבלת הודעת הביטול ממך יהא עד לתום ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

1.6 הודעת ביטול עסקה תעשה באמצעות משלוח הודעה בכל אחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות מילוי טופס ביטול הזמנה המופיע בעמוד הראשי באתר (ב) באמצעות דוא”ל לכתובת [email protected]; או (ג) באמצעות פניה טלפונית  בטלפון 09-7944000;

1.7 בכל פניה כאמור בסעיף ‏1.6, תידרש לציין את שמך המלא, מספר ההזמנה, ופרטי המוצר/ים שאתה מעוניין לבטל את רכישתו/ם.

1.8 במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר/ אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שהחברה מסרה לך לגביו/ אספקת המוצר שלא במועד שנקבע לכך/ בשל הפרה אחרת מצד החברה – תבוטל הרכישה, ויוחזר לך התשלום ששילמת בפועל, בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, בכפוף להחזרת המוצר לחברה כשהוא חדש ובאריזתו המקורית (ללא שימוש במוצר). במקרה זה, מוצר שנמסר לך ייאסף על ידי החברה על חשבונה מהכתובת בה הוא נמסר לך, וזאת בתיאום עמך.

1.9 במקרה של ביטול העסקה שלא עקב הסיבות האמורות בסעיף ‏1.8 לעיל, תבוטל הרכישה, ויוחזר לך התשלום ששילמת בפועל, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, בכפוף להחזרת המוצר לחברה, ככל שהעסקה בוטלה לאחר שהמוצר נמסר לך. במקרה זה, יהא עליך להחזיר את המוצר שנמסר לך לכתובת  אשכולות חשיבה ישראל, כפר סבא ת.ד 2218 כשהוא חדש ובאריזתו המקורית (ללא שימוש במוצר).

מובהר כי בביטול כאמור בסעיף זה, תהא רשאית החברה לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר שהוחזר או 100 ש”ח, הנמוך מבניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות הדין.