מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (“מדיניות הפרטיות“) מסדירה את האופן שבו  אנחנו, אשכולות חשיבה ישראל בע”מ (“החברה“, “אנחנו“, “שלנו” או “אנו“) עושים שימוש במידע האישי (כהגדרתו להלן) אותו אנו אוספים, מקבלים ומאחסנים לגביך בקשר לשימושך בשירותים (כהגדרתם בתנאי השימוש) שבאתר “אשכולות חשיבה – הבית של המשחקים” https://eshcolot-shop.co.il (“האתר“).

1. תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר, המפורסמים בכתובת:
https://eshcolot-shop.co.il/מדיניות-פרטיות/ (“תנאי השימוש“). כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.

2. הסכמה ושינוי. אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, אך יתכן ולא נוכל לספק לך את השירותים ללא מידע אישי כאמור. אתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשית מרצונך החופשי. בשימושך באתר, לרבות פתיחת חשבון משתמש, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי, למטרות המפורטות להלן. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תכנס ואל תעשה כל שימוש באתר ו/או בשירותים שלנו. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, האתר ותכניו, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

3. איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו

מידע אישי” פירושו כל מידע שעשוי לשמש, לבדו או עם מידע אחר, לזיהוי אישי של אדם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא”ל, כתובת למשלוח, מספר טלפון.

נכון לעתה, איננו מחייבים אותך למסור מידע אישי על מנת לקבל גישה למידע הכללי הזמין באתר. אולם, אנו מקבלים ו/או אוספים מידע אישי ממך בדרכים הבאות:

3.1  פתיחת חשבון משתמש. על מנת לפתוח חשבון משתמש תתבקש למסור כתובת דוא”ל.

3.2  רכישות באתר. ככל שתבחר לרכוש מוצרים באמצעות האתר, אנו נשמור מידע לגבי המוצרים והרכישות אותם ביצעת באתר, כמו גם פרטים נוספים אותם תמסור לצורך ביצוע המשלוח של ההזמנה (כגון כתובת לקבלת חשבונית וכתובת למשלוח). בנוסף, לצורך ביצוע העסקה תתבקש למסור את פרטי אמצעי התשלום שברשותך. מובהר כי פרטי אמצעי התשלום שלך לא יישמרו על ידי החברה אלא יימסרו על ידך ישירות לנותני השירות אשר ייבצעו את הליך הסליקה (חברת מקס איט פיננסים בע”מ או כל ספק אחר עמו החברה תתקשר בקשר עם מתן שירותי הסליקה מעת לעת (“ספק הסליקה”)), וישמרו על ידו אף לאחר השלמת העסקה, וזאת בהתאם ובכפוף  למדיניות הפרטיות של ספק הסליקה.

3.3  חוות דעת. במידה ותחליט לפרסם חוות דעת בנוגע למוצר מסוים, אנו עשויים לשמור מידע בקשר לחוות הדעת ששיתפת באתר כאמור.

3.4  פרטי יצירת קשר. אם תפנה אלינו, באמצעות כתובת המייל שלנו המופיעה באתר או באמצעות משלוח טופס מקוון שנעמיד לרשותך באתר בו תתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך, כתובת הדוא״ל שלך, נושא ותוכן הפניה.

3.5  קבצי Log. אנו עשויים להשתמש בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי ה-log כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך/זמן, עמודי הפניה/יציאה, פעולות סינון, הקלקות וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך, אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול השירותים, מעקב אחר תעבורת המשתמש בשירותים ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.

4. האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אישי

השימוש במידע אשר תמסור לנו כאמור לעיל וכן מידע שייאסף אודות השימוש לך באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

4.1. על מנת לאפשר לך שימוש באתר ושימוש בשירותים.

4.2.על מנת להעניק לך את השירותים ובכלל זה, על מנת לאפשר לך לרכוש מוצרים באתר וכן לצורך אספקת  השירותים;

4.3.   על מנת לשפר את השירותים שלנו;

4.4. על מנת לענות על פניות שלך אלינו במסגרת האתר;

4.5. על מנת ליצור קשר עמך, לשם משלוח תכנים הנוגעים לשימושך באתר, לשירותים, לעסקאות שביצעת באמצעות האתר ואספקת המוצרים;

4.6. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר, או לכל מטרה אחרת אשר לגביה תתקבל הסכמתך.

5. שיתוף המידע האישי עם צדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע האישי ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים הבאים:

5.1. לנותני שירותים מטעמנו, אשר מסייעים לחברה בפעילותה, לרבות ספק שירותי ענן וחברות השילוח שנשכרו לביצוע שירותים בשם החברה;

5.2. במקרה שתפר תנאי השימוש או מדיניות פרטיות זו או אם תבצע באמצעות האתר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

5.3. במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

5.4. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים;

5.5. במקרה בו החברה נדרשה על פי חוק להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, או במסגרת מתן השירותים, לרבות אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת;

5.6. במקרה בו החברה תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד כאמור את כל המידע שנאסף אודותיך.

במקרים מסוימים, צדדים שלישיים להם יועבר המידע כאמור בסעיף זה לעיל, יהיו מחוץ לישראל, לרבות בארה”ב. הנך מסכים בזאת כי מידע הנוגע אליך יועבר ויישמר מחוץ לגבולות המדינה, בהתאם להוראות הדין ולשם המטרות שהוצגו לעיל.

6. Cookies וטכנולוגיות מעקב אחרות. האתר משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) וטכנולוגיות מעקב אחרות כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להבין טוב יותר כיצד אתה עושה שימוש באתר ולצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה “Windows” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב’ מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, עליך לדעת שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש כאמור באתרים במקום בטוח.

7. כלים אנליטיים. החברה משתמשת בכלים האנליטיים הבאים:

7.1. אנו משתמשים באתר בכלי שנקרא “Google Analytics” כדי לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון התדירות שבה משתמשים מבקרים באתר, באילו דפים מבקרים כאשר עושים זאת, ובאיזה אתרים אחרים השתמשו לפני שהגיעו לאתר. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ- Google Analytics כדי לשמר ולשפר את האתר שלנו. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע אישי מזהה. היכולת של גוגל להשתמש ולשתף מידע שנאסף על-ידי Google Analytics אודות הביקורים שלך והשימושים שלך באתר, הינה כפופה למגבלות הנקובות בתנאי השירות של Google Analytics, אשר הינם זמינים בכתובת:https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ , ומדיניות הפרטיות של Google, אשר הינה זמינה בכתובת: https://policies.google.com/privacy. אתה יכול ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת נתונים, בייחוד בקשר עם Google Analytics בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy/partners/. אתה יכול למנוע את השימוש במידע שלך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של דפדפן Google Analytics Opt-out Add-on, אשר זמין בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

7.2. החברה אוספת נתונים ומבצעת ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר בעצמה או באמצעות חברות אחרות. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה והחברה רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שיקול דעתה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכלים אנליטיים נוספים.

8. אבטחה. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, למרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירות או לגבי סודיות, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת המייל: [email protected].

9. זכויות נשואי מידע. אנו מעוניינים לשמור על מידע אישי מדויק. הנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי במאגר המידע של החברה, ובמידה שמצאת שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה באמצעות כתובת המייל [email protected]  בבקשה מפורטת, לתקן או למחוק את המידע כאמור, הכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981. שים לב, כי אם תבחר למחוק את המידע כאמור, ייתכן ולא נוכל להעניק לך את השירותים.

10. דין ומקום שיפוט. על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ואך ורק לבית המשפט בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר למדיניות פרטיות זו. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו במדיניות פרטיות זו, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי מדיניות פרטיות זו יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן למדיניות פרטיות זו את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.

עודכן לאחרונה: מרץ 2021.